Večernji kiduš za Roš a-Šana
  

Ako Roš a-Šana pada na Šabat počinje se ovdje: 

Vayhulu ašamayim, veaarec vehol cevaam. Vayhal Eloim, bayom aševii, mikol melahto, ašer asa. Vayišbot bayom aševii, mikol melahto, ašer asa. - Vayvareh Eloim et yom aševii, vaykadeš oto. -  Ki  vo šavat, mikol melhto, ašer bara Eloim laasot.

 

Dana šestoga završena bjehu nebesa i zemlja i sva vojska njihova.  I završi Bog,  u sedmi dan,  sva djela svoja,  koja učini. - I počinu Bog, u dan sedmi, od svih djela svojih,  koja učini. - I blagoslovi Bog dan sedmi, i posveti ga. - Jer u taj dan počinu od svih dijela svojih, koja učini.  

 

Ako Roš a-Šana pada na bilo koji drugi dan u sedmici počinje se ovde: 

 

Uvyom simhathem, uvmoadehem, uvraše hodšehem - utkatem bahacocerot al olotehem, veal zivhe šalmehem - veasu lahem lezikaron lifne Eloehem - Ani Adonay Eloehem.  

 

Uvijek se nastavlja ovde: 

 

SAVRI MARANAN!  

 

Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, bore peri agafen.

Svi: Amen!
Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, ašer kidešanu mikol am, veromemanu mikol lašon, bahar banu vaygadelenu, raca vanu vayfaarenu.  Vatiten lanu Adonay Eloenu
Subotom, On Shabbath:                               et yom amanoah aze,
Et yom tov mikra kodeš aze, et yom azikaron aze, zihron terua beaava, zeher liciat Micrayim. Ki vanu vaharta, veotanu kidašta mikol aamim, udvareha emet vekayam laad. Baruh Ata Adonay, Meleh al kol aarec, mekadeš
Subotom, On Shabbath:                               aŠabat ve
Yisrael veyom azikaron.
Svi: Amen!
Baruh Ata, Adonai, Eloenu Meleh aolam, šeeheyanu, vekiyemanu, veigianu lazeman aze.
Svi: Amen!

NEKA MI PRISUTNA GOSPODA DOZVOLE! 

Blagosloven si Ti, Gospode, Bože naš, Kralju svijeta, koji tvoriš plod vinove loze.

Svi: Amen!
Blagosloven Ti, Gospode, Bože naš, Kralju svijeta, koji si nas posvetio između svih naroda, i uzvisio nas između svih jezika, izabrao nas i uzveličaćeš nas, nas si želeo i uzčastićeš nas.  Daj nam Gospode Bože naš
Subotom, On Shabbath:                               ovaj dan od odmora,

Ovaj praznik Sabora u Svetiinji, ovaj Dan Spomena, sjećanje na puhanje u šofar u ljubavi, spomen na Izalazak iz Egipta – jer nas si odabrao, i nas si posvetio između svih naroda, i riječ je Tvoja istina i opstaće zauvijek.

Blagosloven si Ti, Gospode, Kralju sve zemlje, koji posvećuješ

Subotom, On Shabbath:                               Subotu,

Izrael i Dan Spomena.

Svi: Amen!
Blagosloven si Ti, Gospode Bože naš, Kralju svijeta, koji si nas pođivi, odrđao i doveo do ovog vremena.
Svi: Amen!

Običaj je da se za Roš aŠana na trpezi nađu i sljedeći sastojci nad kojima se u toku prazničke večere izgovaraju molbe u kojima se traži božanski blagoslov za nastupajuću godinu.  Prema riječima yei racon (neka bi bila volja...) kojima počinje svaka od ovih molitava u sefardskoj tradiciji ove su molitve dobile zajedničko ime Yei racones.Poslije izgovaranja yei racona – a prije uživanja hrane nad kojom je rečen kaže se i blagoslov propisan za tu vrstu hrane.   

Tapuah – Jabuka

Yei racon milefaneha, Adonay Eloenu, veEloe avotenu, šetithadeš alenu šana tova umtuka, mirešit ašana - vead aharit ašana.Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, bore peri aec. 

Neka bi bila volja Tvoja, Gospode Bože naš, i Bože otaca naših da nova godina koja otpočinje bude dobra i slatka od početka godine - pa do kraja godine.Blagosloven si Ti, Gospode, Bože naš, Kralju svijeta, koji stvaraš plodove drveta. Umočiti jabuku u med i pojesti  

Tamar – Datulja

Yei racon milefaneha, Adonay Eloenu, veEloe avotenu, šeyitamu oyeveha vesoneha vehol mevakeše raatenu.  Yitamu hataim min aarec uršaim od enam, barehi nafši et Adonay – Alelu Ya!  Uvhasdeha tacmit oyevay, veaavadeta kol corere nafši - ki ani avdeha. 

Neka bi bila volja Tvoja, Gospode Bože naš, i Bože otaca naših, da budu dokrajčeni neprijatelji Tvoji, mrzitelji Tvoji.  Neka nestane grješnika sa zemlje i zlikovaca većviše nema – dušo moja blagoslovi Gospoda – Alelu Ya!   U milosrđu svom uništi neprijatelje moje – I učini da nestanu svi koji čine nevolju duši mojoj – jer Tvoj sam sluga.  Umočiti datulu u med i pojesti  

Rimon – Nar
Yei racon milefaneha, Adonay Eloenu, veElohe avotenu, šeyirbu zahuyotenu karimon. Neka bi bila volja Tvoja, Gospode Bože naš i Bože otaca naših da se umnože zasluge naše kao (zrna) nar(a).   
Dag – Riba

Yei racon milefaneha, Adonay Eloenu, veElohe avotenu, šenifre venirbe kadagim.Baruh Ata Adonay, Eloenu Meleh aolam, šeakol niya bidvaro. 

Neka bi bila volja Tvoja, Gospode Bože naš i Bože otaca naših da se plodimo i množimo kao ribe.Blagosloven si Ti Gospode Bože naš Kralju svijeta, po čijoj je riječi sve postalo.  

Roš adag - glava ribe:

Yei racon milefaneha, Adonay Eloenu, veElohe avotenu, šeniye leroš - velo lezanav. 

Neka bi bila volja Tvoja, Gospode Bože naš, i Bože otaca naših, da budemo glava – a ne rep.   

Nakon izgovaranja yei racones govori se blagoslov za pranje ruku: 

Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, ašer kidešanu bemicvotav - vecivanu al netilat yadayim. Blagosloven si Ti, Gospode Bože naš, Kralju svijeta, koji si nas posvetio svojim zapovjedima, zapovjedio nam pranje ruku. 

Nakon pranja ruku domaćin uzima u ruku dvije štruce hljeba, izgovara blagoslov koji sljedi – te potom lomi hljeb na nekoliko komada, jedan ostavlja za sebe – a ostale daje svima prisutnim.  Nakon što su svi prisutni dobili po komad hljeba – domaćin jede komad hljeba koji je izdvojio za sebe. – Prisutni slijede njegov primjer, i jedu komadiće hljeba koje su dobili.  Nakon ovoga počinje neformalni dio objeda.   

Baruh Ata, Adonay, Eloenu Meleh aolam, amoci lehem min haarec.
Blagosloven si Ti, Gospode Bože naš, Kralju svijeta, koji daješ da hljeb izađe iz zemlje.