Birkat a-mazon a-kecara (Kratka molitva poslije jela)
(alahički minimum):

Baruh Ata, Adonay, Eloenu, Meleh aolam,  azan otanu veet aolam kulo betuvo: behen, uvhesed uvrahamim.
Baruh Ata, Adonay, azan et akol.

Blagosloven Ti,  Gospode,  Bože naš,  Kralju svijeta,  koji hraniš nas i sav svijet u dobroti svojoj i blagosti, u milosrđu i milosti.
Blagosloven Ti,  Gospode,  koji prehranjuješ sve.  

Node leha, Adonay, Eloenu, ki inhaltanu erec hemda, tova urhava, berit veTora, veal kulam, Adonay, Eloenu, anu modim lah,  umvarhim et šemah.  Baruh Ata, Adonay, al aarec  veal amazon.

Zahvaljivaćemo Ti Gospode, Boúe naó, jer si nam dao zemlju krasnu, dobru i prostranu, Savez i Toru, i na svemu Ti zahvaljujemo, Gospode, Bože naš, i blagosiljamo ime Tvoje.
Blagosloven Ti,  Gospode,  zbog zemlje i zbog hrane.

Rahem, Adonay, Eloenu, al Yisrael amah, veal Yerušalayim irah, veal Ar Ciyon miškan kevodah, veal aBayit agadol veakadoš, šenikra šimha alav. - Umalhut Bet David tahazir limkoma beyamenu.

Smiluj se Gospode, Bože naš, na Izrael, narod svoj; na Jerusalim, Tvoj grad; i na Cion, Presto Tvoje slave; na Dom veliki i sveti na koji se priziva Ime Tvoje. - Kraljevstvo Davida vrati na mjesto njegovo, u dane naše.
  
Uvne et Yerušalaim bekarov.  Baruh Ata, Adonay, bone, verahamav, Yerušalayim. - Amen!

I izgradi Jerusalim ubrzo.  Blagosloven Ti,  Gospode,  koji , u milosrđu svome, gradiš Jerusalim. - Amen!

Baruh Ata, Adonay, Eloenu, Meleh aolam, aEl Avinu, Malkenu, Borenu, aMeleh aTov veametiv - šebehol yom U gomelenu hen, vahesed, verahamim vehol tov.

aRahaman yištabah.

Blagosloven Ti,  Gospode,  Bože naš,  Kralju svijeta Bože Oče naš, Kralju naš, Tvorče naš, dobri Kralju koji dobrodjeluješ - i koji nas svakodnevno daruješ blagošću, milošću, milosrđem, i svakim dobrom.

Neka bi Milosrdni bio proslavljen.