Ahot Ketana (iz večernje službe za Roš a-Šana)

Uvodni pijut za večernju službu za Roš ašana

Ahot ketana tefilotea
Oreha veona tehilotea,
El na refa na, El na refa na,
El na refa na, mahalotea.
Tihle šana vekilelotea.
"Mala sestrica" molitve svoje
sakuplja i hvalospijeve svoje otpjeva,
Bože, molim, Bože, molim,
Bože, molim, izliječi njene bolesti.
Neka se završi godina i kletve joj.
·
Benoam milim leha tikrae,
Vešir veilulim ki leha nae.
Ad matay taalim eneha vetire:
Zarim ohelim, zarim ohelim,
Zarim ohelim nahalotea.
Tihle šana vekilelotea.
Umilnim riječima Tebe će se zazivati,
I pjesmom i hvalom - jer Tebi priliče.
Do kad ćeš skretati oči svoje - vidi:
Stranci jedu, stranci jedu,
Stranci jedu njenu očevinu.
Neka se završi godina i kletve joj.
·
Ree et coneha arayot zaru,
Ušfoh haroneha beomerim: Aru!
Vehanat yemineha parecu vearu,
Lo iširu, lo iširu,
Lo iširu olelotea.
Tihle šana vekilelotea.
Vidi: stado Tvoje lavovi rastrgaše,
Prospi gnjev svoj na one koji govore: Uništite!
Postolje desnice Tvoje razvališe i uništiše,
Ne ostaviše, ne ostaviše,
Ne ostaviše ni odojčad njenu.
Neka se završi godina i kletve joj.
·
Matay taale biteha mibor,
Umibet kele ola tišbor,
Vetafli pele beceteha kegibor,
Leatem vehale, leatem vehale,
Leatem vehale mehalotea.
Tihle šana vekilelotea.
Kada ćeš podići kćer svoju iz bezdana,
I iz zatvora - breme njeno slomij,
I čudesa učini izašavši kao junak,
Da istrijebiš i dokrajčiš, da istrijebiš i dokrajčiš,
Da istrijebiš i dokrajčiš uništitelje njene.
Neka se završi godina i kletve joj.
·
Hela kaveu agoy kulo,
Vetova saveu uvazezu iš lo,
Veliba kareu uvhol zot lo,
Lo mimeha nau, Lo mimeha nau,
Lo mimeha nau, magelotea.
Tihle šana vekilelotea.
Njenu snagu pokradoše narodi svi,
I dobra se nasitiše i plijen poniješe svak sebi,
Srce joj izparaše - i svejedno,
Od Tebe se ne odvratiše, od Tebe se ne odvratiše,
Od Tebe se ne odvratiše staze njene.
Neka se završi godina i kletve joj.
·
Zemira abat, veheška tagbir,
Lahpoc kirvat doda - vetaavir
Milev daavat nafša - vetasir
Levakeš aavat, levakeš aavat,
Levakeš aavat kelulotea.
Tihle šana vekilelotea.
Učini da pokuca njen slavuj - i njenu strast pojačaj,
Nek poželi blizinu svog dragog - i izbaci
Iz srca tegobu duše joj - i navedi je
Da traži ljubljenika, da traži ljubljenika,
Da traži ljubljenika mladenaštva svog.
Neka se završi godina i kletve joj.
·
Nehe venahat linve rivca
Rav niznahat midod hefca,
Vei keforahat alta nica,
Lo hivšilu, lo hivšilu,
Lo hivšilu eškelotea.
Tihle šana vekilelotea.
Vodi je s mirom u oazu počinka njenog,
Mnogo je zapušena od odabranika srca svog,
Neka procvjeta i dadne pupoljke -
Jer još ne sazriješe, jer još ne sazriješe,
Jer još ne sazriješe grozdovi njeni.
Neka se završi godina i kletve joj.
·
Hizku vegilu ki šod gamar,
LeCur ohilu berito šamar lahem,
Vetaalu leCion - veamar:
"Solu solu, solu solu,
Solu solu mesilotea".
Tahel šana uvirhotea.
Osnažite se i radujte se jer plijen je završen,
Stijeni zapjevajte što savez svoj sa vama obdrža
I uspnite se na Sion - jer (On je) rekao:
"Pripravite, pripravite, pripravite, pripravite,
Pripravite, pripravite staze njene".
Nek otpočne godina i blagoslovi njeni.