Lag Baomer

Trideset i treći dan brojanja omera, koji se podudara sa 18 ijarom, mali je praznik koji se praznuje u spomen pobjede Bar Kohbe nad Rimljanima i prestanka kuge koja je bila zavladala među učenicima Rabija Akibe (II vek p.n.e.). Zato se taj praznik naziva i praznikom učenika. Toga dana prekida se žalost koja je uobičajena za vreme sefire, pa se mogu obavljati vjenčanja itd.

U hebrejskom jeziku, slova u alfabetu imaju vrednost brojeva. Lag se u hebrejskom pismu sastoji od slova Lamed – 30 i Gimel – 3, što znači  33.

Na Lag baomer jevrejska djeca i omladina odlaze u prirodu, gde organizuju igre vojničkog karaktera sa drvenim lukovima i strijelama, podražavajući učenike Rabija Akibe koji su se borili u redovima ustanika.

Postoji vjerovanje da je na Lag baomer umro Rabi Šimon bar Johaj, koji se smatra autorom kabalističke knjige Zohar. U Izraelu se na taj dan hiljade vjernika upućuje na njegov grob, koji se nalazi u Meronu, blizu Safeda (Cefat).